Töötajad on ettevõtte kõige kallim ressurss. Töötajaid saab vajadusel asendada, kas mõne roboti või siis teise töötajaga. Näiteks kui roboti saab endale päriseks osta, siis töötaja puhul see võimalik ei ole. Seega on personali- ja palgaarvestus üks olulisemaid protsesse ettevõttes.

Kui töötaja teeb tööd, siis tahab ta tehtud töö eest ka tasu saada. Seepärast on täpne ja õigeaegne töötasu väljaarvutamine sageli kriitilise tähtsusega. Lisaks annab see töötajale täiendava kindluse ja suurendab nende usaldust ettevõttesse.

Personal ja palk

Palgaarvestus

Hind alates

3 €

üks töötaja kuus

Personal ja palk

Personaliarvestus

Hind alates

3 €

üks töötaja kuus

Personaliarvestus on samamoodi oluline nagu palgaarvestus. See tähendab andmete kogumist ettevõttes töötavate inimeste kohta, selle info haldamist, säilitamist ning töötlemist (aruandlus). Personaliarvestus peab vastama seadusandluse nõuetele ning ettevõtte vajadustele.

Personaliarvestusele toetudes saab tööandja infot tööjõu voolavuse, tootlikkuse, koolituskulude, staaži, haiguspäevade arvu jm kohta.

Mis need päevarahad on?

Päevarahad on töötajale (sh ka ettevõtte juhtorganittesse kuuluvad isikud) makstav hüvitis välislähetusel viibimise eest.

Kui saadate töötaja mõneks ajaks välismaale, et ta seal firma jaoks midagi toimetaks, siis ilmselgelt on tal ka erakorralisemaid kulutusi, mida tal tavapäraselt ei oleks. Näiteks: rohkem mobiilikõnesid pereliikmetele, pesupesemine, ühistranspordi kasutamine jne.

Töölähetusega seotud kulud tuleb töötajale hüvitada. Näiteks: lennupiletid, takso, majutus jne. Siinjuures tuleb meeles pidada, et kõik kulutused ei kvalifitseeru töölähetustega seotud kulutusteks. Näiteks: pesupesemine, nätsu ostmine jne.

Välislähetuse päevaraha alammäär (ehk miinimum) on 22,37 eurot päevas. Maksuvaba piirmäär on kuni 50 eurot esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kaledrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Millised võivad olla personaliga seotud dokumendid?

Seadusandluse poolt kehtestatud personalidokumendid on mõeldud ettevõttele kohustuslikuks täitmiseks. Nendeks on:

 • tööleping;
 • ametijuhend;
 • tööohutusalase koolituse kaart;
 • tööohutusjuhendid;
 • töökorralduslik juhend;
 • töölepingute register.

Ettevõttesiseselt kinnitatud personalidokumendid võivad olla:

 • personalipoliitikad – reeglid, kuidas “asjad” käivad:
 • töötajate värbamise poliitika;
 • töötajate ettevõttesisese liikumise kord;
 • ärieetika poliitika;
 • töösuhete poliitika;
 • palgapoliitika;
 • boonuse poliitika;
 • sotsiaalpoliitika;
 • koolituspoliitika;
 • mobiiltelefonide kasutamise poliitika;
 • autopoliitika (nii ettevõtte kui ka isiklikus omandis olevate autode kasutamise kord ametialasteks sõitudeks);
 • tervisepoliitika;
 • töötajate tervisekontrolli kord;
 • prilliklaaside hüvitamise kord;
 • puhkuse ajakava;
 • töögraafikud.

Kuidas ma töötajale kulutusi hüvitan?

Kulutuste hüvitamine käib üsna samamoodi nagu ettevõte teeks ise kulutusi. Erinevus on selles, et töötaja maksab kulutuse kõigepealt enda isiklikust rahast selle kinni ja siis ettevõte hüvitab selle.

Oluline on siinjuures see, et kuludokumendile peab olema ostjana märgitud ikkagi ettevõtte nimi ja muud vajalikud rekvisiidid.

Vahest teeb tööandja ka töötajale ettemakse majanduskulude tegemiseks, näiteks 100 eurot, kui nüüd töötaja teeb kulutusi kokku summas 105 eurot, siis pärast hüvitab ettevõte 5 eurot vahe töötajale. Võib olla ka situatsioon, kus töötaja ei kulutagi ettemakstud summat ära, sellisel juhul võib tekkida maksurisk.

Töötajatega seotud dokumentatsiooni kogumine ja korrastamine

Töölepingu sõlmimisel on levinud, et tööandja on valmistanud ette töölepingu projekti ja töötajal on võimalus lepingutingimustega nõustuda või mitte.

Tööandja, teinud otsuse töötaja töölevõtmiseks, ja töötaja, otsustanud tööle asuda, sõlmivad kirjaliku töölepingu. Tööleping on töötaja ja tööandja vaheline kirjalik kokkulepe, millega töötaja võtab endale kohustuse töötada tööandja heaks ning alluda tööandja juhtimisele ja kontrollile, tööandja võtab endale kohustuse maksta töötajale töö eest tasu ning kindlustada talle kokkulepitud töötingimused. Seega on tööleping kirjalik kokkulepe, milles pooltel on vastastikused kohustused.

Seega: tööleping on kahepoolne dokument, kus mõlemad pooled tahavad seda sõlmida. Ekslik on arvata, et ainult tööandja tahab või, et ainult töötaja tahab.

Tööandja võib töölepingu sõlmimisel nõuda ainult neid dokumente, mille vastu tal on õigustatud ja põhjendatud huvi.

Nii on põhjendatud näiteks isikut tõendava dokumendi küsimine, et tuvastada töölepingu sõlmija isik. Kui töö tegemiseks on kehtestatud haridus-, kutsenõuded või muud kvalifikatsiooninõuded, on tööandjal õigus nõuda haridust, kutseoskusi või kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente. Kui tööleping sõlmitakse töötamiseks ametikohal, mis eeldab eelnevat või perioodilist tervisekontrolli, võib tööandja nõuda vastava tervisetõendi esitamist. Alaealisega töölepingu sõlmimisel on tööandjal seevastu lausa kohustus nõuda lapsevanema nõusolekut. Kuigi seadus võimaldab nõusoleku anda ka suulises vormis, soovitame küsida nõusoleku kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Tööraamatut kui töölepingu sõlmimiseks vajalikku dokumenti enam ei nõuta. Tööraamatud, mis on tööandja käes, antakse endiselt töösuhte lõppemisel töötajatele tagasi. Kui töötaja pole oma tööraamatut aasta möödumisel töösuhte lõppemisest välja võtnud, võib tööandja esitada tööraamatu pensionistaaži andmete registreerimiseks sotsiaalkindlustusametisse.

Vajalike avalduste ja otsuste koostamine

Taotlus riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks (isapuhkus, lapsepuhkus, töövõimetuspensionäri puhkusetasu, alaealise puhkusetasu, puudega lapse vanema lapsepuhkus).

Arveldused aruandvate isikutega (majanduskulud)

SIIA TEKST !

Lähetuste arvestus (komandeering)

SIIA TEKST !

Palgatõendite väljastamine

Tõend koostatakse töötaja või mõne ametiasutuse palvel. Kindlasti märgitakse tõendile adressaat ja pannakse allkiri.

Personaliarvestuse teenustasu sõltub nagu ikka tehtava töö mahukusest. Mida vähem tööd tehakse, seda väiksem on teenustasu arve.

Töö mahukus sõltub töötajate arvust ja nendega seotud dokumentide töötlusele kuluvast ajahulgast.

Tellides meilt ainult personali- ja palgaarvestuse teenuse, on tasu ühe töötaja eest 6 eurot kuus ühe töötaja kohta.

Juhul kui on soov ainult palgaarvestuse järele, siis on teenuse hinnaks 3 eurot kuus ühe töötaja kohta.

Vahest on vaja ka töölepingu või mõnda muud näidist. Enamlevinud näidised on meil olemas, kuid siiski on hea kui jurist selle oma pilguga üle vaatab. Need on olulised dokumendid. Sellistel puhukudel lisandub ühekordne teenustasu arve, mille meie koostööpartnerist juristid otse Sulle esitavad.

Ainult personaliarvestuse teenust me pakkuda ei saa, kuna see on väga suures sõltuvuses palgaarvestusega.

Korduma kippuvad küsimused

Mis need päevarahad on?

Päevarahad on töötajale (sh ka ettevõtte juhtorganittesse kuuluvad isikud) makstav hüvitis välislähetusel viibimise eest.

Kui saadate töötaja mõneks ajaks välismaale, et ta seal firma jaoks midagi toimetaks, siis ilmselgelt on tal ka erakorralisemaid kulutusi, mida tal tavapäraselt ei oleks. Näiteks: rohkem mobiilikõnesid pereliikmetele, pesupesemine, ühistranspordi kasutamine jne.

Töölähetusega seotud kulud tuleb töötajale hüvitada. Näiteks: lennupiletid, takso, majutus jne. Siinjuures tuleb meeles pidada, et kõik kulutused ei kvalifitseeru töölähetustega seotud kulutusteks. Näiteks: pesupesemine, nätsu ostmine jne.

Välislähetuse päevaraha alammäär (ehk miinimum) on 22,37 eurot päevas. Maksuvaba piirmäär on kuni 50 eurot esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kaledrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta.

Millised võivad olla personaliga seotud dokumendid?

Seadusandluse poolt kehtestatud personalidokumendid on mõeldud ettevõttele kohustuslikuks täitmiseks. Nendeks on:

 • tööleping;
 • ametijuhend;
 • tööohutusalase koolituse kaart;
 • tööohutusjuhendid;
 • töökorralduslik juhend;
 • töölepingute register.

Ettevõttesiseselt kinnitatud personalidokumendid võivad olla:

 • personalipoliitikad – reeglid, kuidas “asjad” käivad:
 • töötajate värbamise poliitika;
 • töötajate ettevõttesisese liikumise kord;
 • ärieetika poliitika;
 • töösuhete poliitika;
 • palgapoliitika;
 • boonuse poliitika;
 • sotsiaalpoliitika;
 • koolituspoliitika;
 • mobiiltelefonide kasutamise poliitika;
 • autopoliitika (nii ettevõtte kui ka isiklikus omandis olevate autode kasutamise kord ametialasteks sõitudeks);
 • tervisepoliitika;
 • töötajate tervisekontrolli kord;
 • prilliklaaside hüvitamise kord;
 • puhkuse ajakava;
 • töögraafikud.

Kuidas ma töötajale kulutusi hüvitan?

Kulutuste hüvitamine käib üsna samamoodi nagu ettevõte teeks ise kulutusi. Erinevus on selles, et töötaja maksab kulutuse kõigepealt enda isiklikust rahast selle kinni ja siis ettevõte hüvitab selle.

Oluline on siinjuures see, et kuludokumendile peab olema ostjana märgitud ikkagi ettevõtte nimi ja muud vajalikud rekvisiidid.

Vahest teeb tööandja ka töötajale ettemakse majanduskulude tegemiseks, näiteks 100 eurot, kui nüüd töötaja teeb kulutusi kokku summas 105 eurot, siis pärast hüvitab ettevõte 5 eurot vahe töötajale. Võib olla ka situatsioon, kus töötaja ei kulutagi ettemakstud summat ära, sellisel juhul võib tekkida maksurisk.

Teenus sisaldab

Töötajatega seotud dokumentatsiooni kogumine ja korrastamine

Töölepingu sõlmimisel on levinud, et tööandja on valmistanud ette töölepingu projekti ja töötajal on võimalus lepingutingimustega nõustuda või mitte.

Tööandja, teinud otsuse töötaja töölevõtmiseks, ja töötaja, otsustanud tööle asuda, sõlmivad kirjaliku töölepingu. Tööleping on töötaja ja tööandja vaheline kirjalik kokkulepe, millega töötaja võtab endale kohustuse töötada tööandja heaks ning alluda tööandja juhtimisele ja kontrollile, tööandja võtab endale kohustuse maksta töötajale töö eest tasu ning kindlustada talle kokkulepitud töötingimused. Seega on tööleping kirjalik kokkulepe, milles pooltel on vastastikused kohustused.

Seega: tööleping on kahepoolne dokument, kus mõlemad pooled tahavad seda sõlmida. Ekslik on arvata, et ainult tööandja tahab või, et ainult töötaja tahab.

Tööandja võib töölepingu sõlmimisel nõuda ainult neid dokumente, mille vastu tal on õigustatud ja põhjendatud huvi.

Nii on põhjendatud näiteks isikut tõendava dokumendi küsimine, et tuvastada töölepingu sõlmija isik. Kui töö tegemiseks on kehtestatud haridus-, kutsenõuded või muud kvalifikatsiooninõuded, on tööandjal õigus nõuda haridust, kutseoskusi või kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente. Kui tööleping sõlmitakse töötamiseks ametikohal, mis eeldab eelnevat või perioodilist tervisekontrolli, võib tööandja nõuda vastava tervisetõendi esitamist. Alaealisega töölepingu sõlmimisel on tööandjal seevastu lausa kohustus nõuda lapsevanema nõusolekut. Kuigi seadus võimaldab nõusoleku anda ka suulises vormis, soovitame küsida nõusoleku kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Tööraamatut kui töölepingu sõlmimiseks vajalikku dokumenti enam ei nõuta. Tööraamatud, mis on tööandja käes, antakse endiselt töösuhte lõppemisel töötajatele tagasi. Kui töötaja pole oma tööraamatut aasta möödumisel töösuhte lõppemisest välja võtnud, võib tööandja esitada tööraamatu pensionistaaži andmete registreerimiseks sotsiaalkindlustusametisse.

Vajalike avalduste ja otsuste koostamine

Taotlus riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks (isapuhkus, lapsepuhkus, töövõimetuspensionäri puhkusetasu, alaealise puhkusetasu, puudega lapse vanema lapsepuhkus).

Arveldused aruandvate isikutega (majanduskulud)

SIIA TEKST !

Lähetuste arvestus (komandeering)

SIIA TEKST !

Palgatõendite väljastamine

Tõend koostatakse töötaja või mõne ametiasutuse palvel. Kindlasti märgitakse tõendile adressaat ja pannakse allkiri.

Hinna kujunemine

Personaliarvestuse teenustasu sõltub nagu ikka tehtava töö mahukusest. Mida vähem tööd tehakse, seda väiksem on teenustasu arve.

Töö mahukus sõltub töötajate arvust ja nendega seotud dokumentide töötlusele kuluvast ajahulgast.

Tellides meilt ainult personali- ja palgaarvestuse teenuse, on tasu ühe töötaja eest 6 eurot kuus ühe töötaja kohta.

Juhul kui on soov ainult palgaarvestuse järele, siis on teenuse hinnaks 3 eurot kuus ühe töötaja kohta.

Vahest on vaja ka töölepingu või mõnda muud näidist. Enamlevinud näidised on meil olemas, kuid siiski on hea kui jurist selle oma pilguga üle vaatab. Need on olulised dokumendid. Sellistel puhukudel lisandub ühekordne teenustasu arve, mille meie koostööpartnerist juristid otse Sulle esitavad.

Ainult personaliarvestuse teenust me pakkuda ei saa, kuna see on väga suures sõltuvuses palgaarvestusega.